Export av rum från Interaxo

Beställning av export görs via ett beställningsformulär som finns på vår hemsida (export-formulär). Jobbet utförs av Symetri Collaboration och är en betalbar tjänst

Exporten görs i ett läsbart format och paketeras i en zip-fil 

Innehåll i exporten

 • Hela mappstrukturen inklusive alla undermappar, så som i projektrummet
 • Alla filer i respektive mapp, där man väljer att få med alla versioner eller endast senaste version av filerna
  • Filversioner läggs i en egen mapp som heter "ver" i den aktuella mappen
 • Medlemslista för projektrummet kan beställas

 • All metadata (post-information) i aktiva mappar exporteras i pdf och csv-format (Excel)
  • För varje post i en aktiv mapp skapas en mapp i exporten. Mappen namnges XXXX (titelfält för posten)
  • Metadata exporteras till en pdf-fil per post och läggs i respektive mapp. Metadatafilen namnges XXXX.metadata.pdf (där XXXX är titelfält för posten)
  • I pdf-filen ligger fullständig loggning och alla kommentarer för respektive post
  • Alla filer (bilagor) som hör till posten läggs i samma mapp, med länk från respektive pdf-fil

  • För varje aktiv mapp exporteras en csv-fil innehållande metadata för samtliga poster. Denna namnges YYYY.metadata.csv (där YYYY är namnet på den aktiva mappen)

 • Eventuella arbetsflödessteg görs om till undermappar i den aktiva mappen. Därunder läggs mapparna för respektive poster i det aktuella steget, med sin information och eventuella bilagor

Exporten kan styras utifrån behörighet.

OBSERVERA: Kommentarer gjorda på enkla (gula) mapper samt kommentarer på filer blir för tillfället inte exporterade.

Leverans sker på något av dessa sätt:

 • USB-minne
 • Extern hårddisk
 • Till kundens egen FTP
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer